Thứ Tư, 18 tháng 3, 2009

CÁC LOẠI LIÊN TỪ TRONG TIẾNG ANH

CÓ 2 LOẠI LIÊN TỪ:
- Coordinating conjunctions(group 1): join 2 words, 2 phrases or 2 clauses.
- Subordinating conjunctions( group 2 to group 6) joins only 2 clauses.
CHIA LÀM 6 NHÓM LIÊN TỪ TRONG TIẾNG ANH:
@Group 1 - Coordinating(liên kết): AND(và), SO, THEREFORE(cho nên), BUT(nhưng), YET, HOWEVER(tuy nhiên), OR(hoặc).
@Group 2 - Cause(lý do): BECAUSE, SINCE, AS(bởi vì), INASMUCH AS(vả lại vì), NOW THAT(bởi vì bây giờ).
@Group 3 - Time(thời gian): WHEN(khi), WHENEVER(bất cứ khi nào), AFTER(sau khi), BEFORE(trước khi), AS SOON AS(ngay khi), ONCE(mỗi khi), TILL, UNTILL(cho đến khi), WHILE(trong khi), SINCE(từ khi).
@Group 4 - Condition(điều kiện): IF(nếu), UNLESS(trừ phi), AS LONG AS(miễn là), ON CONDITION THAT(với điều kiện).
@Group 5 - Concession(nhượng bộ): THOUGH, ALTHOUGH, EVEN IF, EVEN THOUGH(mặc dầu).
@Group 6 - Purpose(mục đích): IN ORDER THAT, THAT, SO THAT(để mà).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét